Kürtler Türk mü ? Tabikide Türk İşte Kürtlerin Soyu


Bir kürt ne kadar kürt ise bende o kadar kürt`üm" (Alparslan Türkes)

Ziya GÖKALP; “KÜRTLERİ SEVMEYEN BİR TÜRK VARSA TÜRK DEĞİLDİR, TÜRKLERİ SEVMEYEN
BİR KÜRT VARSA KÜRT DEĞİLDİR” derken, Ülkücü Hareket'in merhum Başbuğu
Alparslan TÜRKEŞ ise; “BİZ NE KADAR TÜRK İSEK, KÜRTLER DE O KADAR
TÜRK'TÜR. ONLAR NE KADAR KÜRT İSE BİZ DE O KADAR KÜRT'ÜZ” diyor.


Kürtler Türk müdür?Kürtlerin durumu nedir? Kürtler ayrı bir millet midir? HAYIR! KÜRTLER AYRI BİR MİLLET DEĞİLDİR... Ya nedir? KÜRTLER DE, AZERİLER, TÜRKMENLER, KAZAKLAR, KIRGIZLAR, ÖZBEKLER VB. GiBİ TÜRK MİLLETİNİ TEŞKİL EDEN ÜYELERDEN BİRİDİR... KÜRTLER DE TÜRK’TÜR... HEM DE EN AZ AZERİLER, TÜRKMENLER, KAZAKLAR, KIRGIZLAR, ÖZBEKLER VB. KADAR VE GİBİ, KÜRTLER DE TÜRK’TÜR.

Bunları niçin yazıyoruz?.. Senelerdir yapılan bir ihanete, “Kürtler Türk değil, ayrı bir millettir” ihanetine, Milliyetçiliği hazmedememiş veya henüz milliyetçiliğin ülkücü yorumuna ulaşamamış bazı Milliyetçiler de, “Kürtler Türk’tür. O halde Kürt yoktur” yanlışı ile cevap verdiler... Bu yanlışa dikkat çekmek istiyoruz da, onun için...

Halbuki, “Türk, büyük ve ulu bir çınarın gövdesinin adıdır. Saka'lar, İskit'ler, Hun'lar, Avar'lar, Çerkes'ler, Cücen'ler, Hazar'lar, Göktürk'ler, Uygur'lar, Karahanlı'lar, Karahitaylı'lar,
Akkoyunlu'lar, Karakoyunlu'lar, Türkiş'ler, Oğuz'lar, Onoğuz'lar, Dokuzoğuz'lar, Salur'lar, Bozok'lar, Üçok'lar, Kuman'lar, Kırgız'lar, Karluk'lar, Karaçay'lar, Çuvaş'lar, Özbek'ler, Türkmen'ler, Azeri'ler, Kazaklar, KÜRT'ler ve benzerleri büyük ve ulu Türk çınarının, büyük
veya küçük dallarıdır... Kürtler Türk milletini meydana getiren üyelerden biridir... Türk milletini teşkil eden diğer herhangi bir üye kadar ve gibi Kürt'ler de gerçektir ve Onlar kadar Türk'tür” denmiş olsaydı, bugün Türk Milletinin kürtçülük veya güneydoğu diye bir meselesi olmayabilirdi...

Peki, Kürtlerin Türk olduklarını nerden biliyoruz? Kürtlerin Türk olduklarına dair ilmî bir delil var mı? Var! Orhun Abideleri'nden, 1250 yıl evvel, Göktürkler devrinde taşlar üzerine kazınmış Türk tarihi demek olan Yenisey Kitabeleri'nden biliyoruz. Bundan daha ilmî bir
delil olabilir mi?

Yenisey Kitabeleri'nden Elegeş Kitabesi denilen mezar taşındaki Göktürkçe yazıda şöyle denilmektedir: “Ben bey olduğum için Kürt ilinin hanı Alp Urungu'nun altın okluğunu belime bağladım. Otuz dokuz yaşında, yurduma doymadan, mavi semadan, güneşten, aydan, eşimden, oğlumdan, sizlerden ayrıldım.”

Yenisey Kitabeleri'ndeki bu ifade, iki şeyi ispat etmektedir: Bir, Kürtler bütün diğer Türk unsurlar gibi inkârı imkânsız bir gerçektir... İki, Kürtler de Türk’tür!. Nerden belli? Adı geçen şahsın bey olabilmesinden belli... Çünkü, o zaman Türk olmayan hiç kimse bey olamazdı... Zaten MUSTAFA GÖKMEN de, Eski Türk Kitabeleri isimli kitabında: “Bu kitabeden, Kürtlerin de Orta Asya'dan gelme bir Türk boyu olduğu kesinlik kazanıyor” diyor.


KÜRTLER TÜRK SOYUNDAN MI?Prof. Dr. M. Fahrettin KIRZIOĞLU, Kürtlerin Türklüğü isimli kitabının değişik yerlerinde şöyle yazıyor: “Bizim araştırmalarımıza göre, M. Ö 7. Yüzyılda Orta Asya'nın doğusuna hâkim Hunlar (Hiyung - nu) kolundan gelip, Tanrıdağlar bölgesine yerleşerek burada Karluk ve Abdal/Haptal (Heptalit) adıyla tanınan Oğuzlara karşılık; Saka (İskit) birliği içindeki Oğuzların karlı-dağ/yaylak bölgelerinde yaşayanlarına, Kürt ve bunun benzeri adlar verilmiştir. Yani, Karluk/Abdal urukları, Hunlar kolundan olup; Kürtler ise, Sakalar (İskitler) topluluğundaki yüce dağlar bölgesinde yaşayan Oğuzlardandır.”

“100. Doğu boylamı bölgesinde Yenisey-Kürtlerinden ve 1300 yıldan önce kalan Elkan Alp-Urungu’nun yazılı mezar taşında, zengin hayvan sürülerinden de bahsediliyor ve buradaki Kürt adlı güçlü uruğun, Türk soyundan olup, Türkçe konuşup yazdığı gösteriliyor. Asya'nın bu kadar doğu ve kuzey kesimine, eskiden hiçbir İranlı veya Aryanî kavim gelmemiştir. Yenisey başları, Türklerin Anayurdunun doğukuzey kesimidir.”

“1597'de Bitlis'te yazılan ilk Kürt tarihi farsça Şerefnâme'de, Dicle-Kürtleri sayılan Kürmançların Oğuzlardan geldiği, millî Kürt destan ve an'anelerinden alınarak, şu dört delille anlatılmıştır.”

“1- Kürtler, Cen Tâifesi'ndendir (Yani: Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı soykütüklerinde, onların atalarının geldiği Çin/ Doğu-Türkistan ülkesi halkından Karahanlılar, Gürcistandaki Orbelliler, Ahlat-Muş-Bitlis-Bingöl bölgelerindeki Mamık-Konak Kardeşler uruğu/
Karakoyunlular gibi, Kürtler de Çinden gelmedirler.);”

2- Bütün Kürtler, Bokth ile Beçen (Peçen) adlı iki kardeşten Türemişlerdir (yani, bütün Dicle-Kürtleri/ Kürmançlar, 12 boy Bozoklar ve 12 boy Üçoklar koluna ayrılan 24 Oğuz Boylarının Üçoklar/İçoğuzlar kolundan Bokhtşn=Bokhtlara adını veren Bogduz ile, (Becenevi/Peçenek'e adını veren Beçen'den türeme sayılırlar);”

“3- İslâmlıktan önceleri Kürtler, Türkistan'ın ulu kağanlarından Oğuz-Hanlılara tâbi olup onların soyundandırlar;”

“4- Dede-Korkut Oğuznâme’lerindeki kütük ve bilgilere uyan ve Kürt-Oğuznâmesi sayılan bir millî destanın özetini de şöyle veriyor:”

“Oğuz-Han(lılar) uzaktan duyup öğrenerek, İslâm dinini benimsediklerini arz eylemek üzere, (622-632 arasında) Hazreti Muhammed'e Elçi olarak, Kürtlerin Elbeğisi (sülâlesinden) Bogduz-Aman adlı, korkunç görünüşlü ve dev-yapılı birisini, gönderdiler.”

“Bu korkunç yüzlü Elçi de, uruğunu ve boyunu soran Hz. Peygambere: -Kürtler tâifesindenim dedi...”


“Edip YAVUZ Bey (Tarih Boyunca Türk Kavimleri), Kürtçenin ana kuruluşu bakımından Türkçenin aynı olduğunu, cümle kuruluşunda özne evvel, mefûl sonra ve fiilinde en sonunda bulunduğunu ve dilde de Türkçe sözlerin çoğunlukta olduğunu belirtmektedir.”


“Kelimelerin kökenine gelince, pirsine Farsça kökten bozma se yine Farsça, rükünden riken ile savm, salat, hac, zekât Arapça, fişek, tüfeng Türkçedir. Gördüğümüz gibi kuruluşu tamamen Türkçe olan bu yazıda, kelimeler tıpkı Osmanlıcada olduğu gibi her milletten alınmış sözlerle doludur. Nasıl Selçukluların, sarayda, dergâhta, divanda Farsça, Osmanlıların da Farsça, Arapça ve Türkçe karışımı lisan konuşmaları onların Türklüğünü inkâr ve kayıp ettirmezse, yine karışık kelimeleri havi bir lisan kullanan Kürmanç ve Zazaların da Türklüğünü ve Oğuz soyundan geldiğinin inkâr edilmesine mesnet teşkil etmez.”

“Saint Petersburg Akademisi'nin yayınladığı 8528 sözlü Kürtçe- Rusça-Almanca lügat kitabında: 3000 halis Türkçe kelime, 2000 Türkçeleşmiş kelime, 1240 Zint, 1030 Türkçeleşmiş Farisî, 370 eski Pehlevî, 300 mahalli Kürtçe, 108 Gildani ve 60 Kafkas Türkçesine ait kelimeler, (Azeri, Çeçen, Çerkes).”

“Kitabın Türkçeye tercümesini yapan Şerefhan'ın akrabası Bitlisli bir zattır. Burda Kürtçe diye gösterilen 300 kelimenin 107'sinin dağ ve yayla isimlerine ait Türkçe kelimelerden alındığı yani Türkçe olduğu görülmektedir. Bu durumda Kürtçeyi teşkil eden 8500 kelimenin 5080 kadarı tamamen Türkçedir. Osmanlıca ve Selçukluların kullandıkları kelimeleri de kökenine göre ayırsaydık, bundan farklı bir durumla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Buna göre, ..... ırk özellikleri gibi dilleriyle de Kürmanç ve Zazaların Oğuz soyundan gelme Türkler'den olduklarının bir belgesidir.”


“KÜRTLER'de Oğuzcanın izlerinden beş özellik yaşamaktadır:

“A- Kaşgarlı Mahmud'un belirttiği gibi, Türk dilindeki dokuz sesli ve öteki sessiz harflerin diğerlerini Kürtler'de de görmekteyiz. Türkçe'de olmayan sesler, Kürtçe'de de yoktur.”

“B- Oğuzlarla Kıpçaklar'ın kelime başlarındaki Y seslerini yutarak konuştuklarını Kaşgarlı Mahmut Divanı'nda belirtmektedir. Kürtler de Oğuzlar gibi bu özelliği yaşatagelmişlerdir.”

“C- Yine, Divan-ı Lûgat'it Türk'de Kaşgarlı Mahmut diyor ki; Oğuzlar bazen kelime başlarına Kh sesini katarak söylediklerinden benim atalarımın bey ve kumandan anlamındaki ünvanı olan Arapça Amiri de Khamir biçiminde söylerler. Bu özellik de, bugün, Kürtler'de
yaşamaktadır.”Dil konusunda verdiğimiz bu deliller, bakar körlere acaba hiçbir şey ifade etmiyor mu? Bu uruğun Türk olduğu bundan daha doğru nasıl ifade edilebilir? Kimse boşuna uğraşmasın, Kürtler ayrı millet değil, Kürt'ler de, Türk milletinin diğer üyeleri Azeriler, Kazaklar,
Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler vd. gibi ve kadar, Türk milletinin şerefli bir üyesidir...
77 yorum:

 1. buna hayır dıyenler suan kı kısılerı soy kutuklerı yakın zamanda kuzey ıraktan Türkiyeye gelenler yada ermenı donmesı olankardır

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kuzey ırak ta osmanlı toprağıdır. ne istiyorsunuz onlardan. kaldı ki kürtler ayrı bir millettir. bununda delilleri var. hiç olmazsa faşo değiliz. belkide en büyük delil bu. yaradılanı yaradandan ötürü sevmediğiniz sevemediğiniz için ayrımcılıkyapıyorsunuz. kürtlerden üstün değilsiniz. sadece onlardan daha da salaksınız. bırakında bir ingilkize yada bir almana ben türküm diyeyim. sen ne kadar istersen iste ben türk olamam. bu suç değil. Allah böyle uygun görmüş. hem neden kürtlüğümden utanayım ki. İbrahimin selahaddinin soyundan geliyoruz. ÇOK ŞÜKÜR

   Sil
  2. KÜRTLER TÜRKDÜR ! yalniz ermeniler kürt nüfusuna bürünmüs KISKANCLIKTAN CATLIYORLAR kendilerinin KÜRT oldugunu diyorlar. Halbuki DNA raporlari var kürtlerin TÜRK oldugu kanitlandi .

   Sil
  3. Etnik köken kendini nasıl nerden gördugune bağlidir sen kürtu farklı bir ırk goruyosan sen sadece kürtsun asla bir Türk deilsin

   Sil

  4. Adsız28 Mayıs 2012 12:08 Denen Kişi,

   Kürtlerin İbrahim soyundan geldiğini nasıl :) söylersin siz bir ırk değilsiniz bir BİR BOYSUNUZ,bir tarafınız turanİ BOYDURbir tarafınız irani BOYDUR vede emin ol ki ben ERMENİ YALANLARINA İNAN İRANİ KÜRTLER kadar aptal bir BOY görmedim...ÇOK ŞÜKÜR KÜ TÜRK OGLU TÜRK'ÜM KÖKÜNE KADAR,
   AYRİYETENDE SULTAN SELEHATTİN EYYUBİ EL TÜRKİ'YİDE' DEDEMİZ BÖRİ KURT NURETTİN MAHMUT ZENGİ YETİŞTİRMİŞTİR,TÜRKLERDE GELENEKTİR,TÜRK TÜRK OLMAYAN TARAFINDAN YETİŞTİRİLMEZ,ANCAK BİR TÜRK'Ü BİR TÜRK YETİŞTİRİR ATA TÖRELERİNDEN BİRİ BUDUR,EE SELEHATTİN EYYUBİNİN KARDEŞLERİMİNDE TUĞTEGİN TURANŞAH :) GİBİ İSİMLER VAR İSE SELEHATTİN EYYUBİNİN OĞULLARINDA TURANŞAH BÖRİ TUĞTEGİN GİBİ :) İSİMLER VAR İSE :) VEDE EYYUBİLERİN SON DÖNEMLERİNDE EYYUBİ HÜKÜMDARI TURANŞAH TAHTINI SEVE SEVE KOLAYLIKLA MEMLÜKLÜLERE BIRAKABİLİYORSA :) BU İŞTE BİR İŞ VARDIR DEİLMİ ARAŞTIRIN CAHİLLİK YAPMAYIN İRANİ KÜRTLER KADAR SALAK BİR KAVİM GÖRMEDİM BEN :)
   NE MUTLU İSLAM'A İNANAN BİR TÜRK'ÜM DİYENE...

   Sil
 2. batı tarafından atlantik okyonosundan blok şeklinde kesintisizce hintdistana uzanan ari ırk ailesi yaratma doktoriniyle bulgar,rum,ermenileri kışkırtıp osmanlıyı parcalayanlar şimdi türkiyeyi yıkmak için kürtleri sözde ari ırkın bir üyesi göstermeye çalışarak ve alarak ,türklere karşı siyasi bir düşmanlık besleten batı kuklası ermeni dönmelerinin yönetdiği pkk yı yaratmışlardır. kürtlerin türklerin gur boylarından odugunu karduk lehcesi türkcelerini farscayla zenginleştırdikleri barizdir kürtlerin büyük kısmının7-8 yy larda bülgeye gelmeye başladığı bir bölümününde selcuklularla geldiği rifayet edilir.kürtler tarihte afganistandada var olmuştur..selcuklular türktü fakat türkcenin yanında farsca konusurlardı farsca devlet dili idi..kürt dili türkceyle -farsca karışmış bağımsız özgün bir dil halini almıştır kürtceyi kendi değerlerimiz görmeliyiz. kürtlerin dili farklı olması onların kökenin türk olmadığını ispatlamaz bence..mezepotamyanın gercek sakinleri asuri,keldani,nasturi ve süryanilerdir arami -semitik soydandırlar araplar ve yadhudilerle aynı soydandırlar indo aryan dildirler.

  YanıtlaSil
 3. Kürtlerde türktür kardesim ben de kürt kökenliyim Türkiye devletinin bir polisiyim gurur duyuyorum.Yaşasın Türk milleti ve milletyeciligi bizi artık kücümseyin Allahınızı severseniz biz de Allaha sükür bu devlet iicn ugrasıyoruz.Artık kürtlere pis kötü gözle bakmayın bu gözler mahv etti ülkeyi bu Kürt sorunun ortaya cıkmasına yol actı lütfen biz vatanımızı milletimizi cok seviyoruz Lütfen arkadaslar lütfen ben bir kursun atıyorsam bu devlet icin atıyorum bir ekmek yiyorsam bu devlet sayesinde yiyorum .

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. eeee yaşasın kürt mileti ne olmuş yani sen değil bir kürt zaza bile olamasın kusura bakma arkadaşım türk diye bir şey yok siz kendini türk sananlar sizler şamanist siniz yani ata tapanlardansınız değilmi eeee biz kürtler diyorsunuz ya kürtler zer düşlerdir eee zerdüştler tek yaratan allaha tapınırlar işte aramızdaki fark sizler misafir olarak gel mezopotamyaya yani kürdistana sahiplen misafir et bi kürtleri yazık übür dünyada nasıl azap vereceksiniz

   Sil
  2. sen bu topraklara ne hangi tarihte geldin? :D hangi milletle savaştında aldın? mademki 7 düvelden aldın bu toprakları 1 millete teslim etmek salaklık olmazmı? ....... tarihte hiç k*rt devleti oldumu? bana tarih olarak yaz? hangi tarihte devlet kurdunuz? ve hangi tarihte sözde olan devletiniz yıkıldı? ve kimler tarafından yıkıldı?

   Sil
  3. İlk Olarak Tarih Derslerinde İlk Olarak Göktürk Hun Türk Bunları Görürsunuz.Kürt Tamamen T-Ü-R-K harflerinden kendilerince Türetilmiş Bir Kelimedir.

   Sil
 4. BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜZERİNDEKİ KANDIR TOPRAK UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATAN DIR DİYEN ŞAİRİMİZİN DİZELERİNDEN YOLA ÇIKARAK BU MİLLET BİR TAŞ ATIN BAKALIM NASIL CEPHEDE OMUZ OMUZA ÇARPIŞIYOLAR DÜŞMANA KARŞI. BİZ SAVAŞLARDA BAYRAĞIMIZI FETİH ETTİĞMİZ KALEYE YADA CEPHEYE DİKMEK İÇİN SANCAĞI TAŞIYAN MEHMETÇİĞİMİZ VURULDUĞUNDA ONUN ELİNDEN ALIP SANCAĞIN DALGALANMASINI SAĞLAYAN BİR BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE KURTARDIK BU VATANI. NASIL PAZARDAN 1 KASA DOMATES İÇİNDE ÇÜRÜKLER ÇIKIYORSA BİZİMDE ARAMIZI BOZAN KENDİNİ BİLMEZLER ÖLEMYECEK GİBİ YAŞAYANLAR GURURUNU ONURUNU ANASININ BACISININ NAMUSUNU KORUYAMAN KİŞİLER VAR. HİÇ KİMSE YEMEK YEDİĞİ KAPA PİSLEMEZ. ÇÜNKÜ ALLAH U TEALA HER KULUNUN GÖNLÜNE BİR KASVET VERİR VE CEZASINI HEM BU DÜNYADA HEM AHİRETTE GÖRÜR.

  YanıtlaSil
 5. kürt türkün bir bölümüdür azeri kazak ... gibi kimsenn bizi ayırmasına izin vermeyelim...bayrağa kursun sıkanlarsa sanmayın ki kürttür aslen ermeni soyundan gelen fakat kürtsün denilerek kandırılan insanlardır dağdakilerin hemen hepsi aslında ermeni soyundandır KÜRTTE TÜRKTÜR ... bu gerceği silip ülkemizi bölmeye çalısanların karşısında bu delillerle durmamız gereklii

  YanıtlaSil
 6. özümüzü unutturdular bize, birbirimizi düşman ettiler bize, oysaki bunun bizden başka herkese faydası oldu ama anadolunun evlatlarına hiç bir faydası olmadı. bizim ayrı olmadığımız, bir bedende 2 ruh olmaz, bir olduğumuz, anlatılmalı. türk kürt diye ayırdılar bizi, şimdi ermeniler yüzünden azerilerle aramız açıldı. bu halka anlatın bunları..

  YanıtlaSil
 7. bir insan isterse yaratana inanmayabilir ve onun gönderdiklerinede yani iancını seçme özgürlüğü vardır ama ırkını şeçme özgürlüğünüz asla yoktur. Mesele kişinin kendini nasıl gördüğü meselelsidir. Evet bu kadar oloyı ve zulmü hiçbir kürt kardeşimiz fıtrat olarak yapacak tiniyette değildir. Ancak toplum olarak gaza gelmeye hazırız. Ve kürtlerde bazı mihrakların etkisinde kalmaktadır.günümüzde şehirlerdeki ve anadoludaki hal ve hareketleri, duruşları yine bazı güç odaklarının fitneleriyle birlikte bir karşı cephe oluşturmaktadır: Yani türkçesi bir taraf şehir eşkiyalığına soyunmakta diğer bir tarafta işte yine kürtler demektdir buda toplumsal ayrışmayı artırmaktadır ki bu yakın tarih açısından avrupanın lozanın; uzak tarih açısından malazgirtin acısını unutamadığını savaşla alamadığını zamanla ve fitneyle alma çabasıdır. Birde BOP var tabi bu da yılan başı olan meseledir. Evet elviyeyi selase ve vilayeti sitte hatta güneydoğu hala türklerdedir ancak bu kargaşayla ne kadar daha bizde kalaacak oda tartışılır

  YanıtlaSil
 8. bunlar neden medyada yer almıyor.Ben bu bilgileri Genel Kurmay arşivlerinden biliyorum.Atatürk ün 1931 yılında yaptırdığı araştırma sonucu elde edilen bilgiler bir çoğu. Bence terör yuvası acilen yok edilmeli ve bu bilgiler yazılı ve görsel basın ile duyurulmalı.

  Akp yi sevmiyorum, belki çok uğraşsam bende de kürtlük çıkar ama ben kürtün de türk boyunun bir parçası olduğunu biliyorum. Türk töreli demektir. Kimse Türk ün kelime anlamını açıklamıyor ki TÜRK ün genel kavram olduğu bilinsin.

  YanıtlaSil
 9. bu konular uzaaar gider asıl olan hz.peygamberin bir hadisidir 'kavminizi sevin ama kavmiyetçi olmayın'
  bende derimki 'ey kürdoğlu,bozkurt soylu ocağın tütsün soyun sürsün seni bölmek isteyenler vatansız kalsın'...

  YanıtlaSil
 10. TÜRKLERİN SOYU NUH PEYGAMBER (A.S) TÜRK ADLI OĞLUNDAN TÜREMİŞTİR. ARAŞTIRIN GÖRÜN.SAYGILAR A.ERKILINÇ

  YanıtlaSil
 11. bence bunlar yanlışş kürtler anadolunun yerleşik halkıydı orta asya dağlarında neişleri var öyleyse neden azerice türkçe kazakça aynı dil ailesinde de kürtçe iran dil ailesin de

  YanıtlaSil
 12. kürtlerin türk olduğunu savunmak kendini inkar etmek anlamında olmamalı.ben bir kürdüm ama türk genel kavramına inanıyorum.yani türk sözcüğünü ayrı bir ırk olduğunu düşünen faşizme karşıyım

  YanıtlaSil
 13. MERABALAR ÖNCELİKLE
  BENCE KÜRTLER TÜRK SOYUNDAN GELMEZ 2 SENE ORTA ASYADA KALDIM VE KIRGIZ OLSUN KAZAK OLSUN DİLLERİNİN NE DENLİ TÜRKÇEYE BENZEDİNİ ANLATAMAM Kİ BUDA ŞUNU GÖSTERİYOR Kİ;Bİ IRK KAVRAMININ OLUŞMASINDA DİL OLMAZSA OLMAZDIR ..OYSA Kİ KÜRTÇE FARSÇAYLA Bİ ÇOK KONUDA BENZERLİK ARZEDER.. AMA BU DEMEK DEĞİLDİR Kİ YIKALIM YAKALIM BÖLELİM ÜLKEYİ ..BEN İNSANLARIN ETKİN KİMLİKLERİYLE DEĞİLDE MİLLİ BENLİKLERİYLE YANSITILMASINDAN YANAYIM ..
  SAYGILAR...

  YanıtlaSil
 14. Kürtler sonsuza dek KÜRT olarak kalacak siz bu deli saçmalıklarınıa inanmaya devam edin

  YanıtlaSil
 15. kürt laz çerkez birdir yaşasın türk ırkları yaşasın islam birliği

  YanıtlaSil
 16. ben de kürdüm ve inanırmısınız babamda 15-20 yıldır bu davayı ssürdürüyor bende 2 yıldır bu davadayım ne mutlu kürdüm türk boyuyum türküm türkmenim diyene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  YanıtlaSil
 17. arkadaslar peygamberimiz bile diyorki aslini inkar eden bizden degildir dinini inkar etmis gibi oluyor,
  su bir gercekki türkler bir toplum degildir 10larca toplulugun birlesimidir, bunun icinde kürtlerin rolüde cok büyüktür, ama halen aslini atrihini bilmeyen türk olsun kürt olsun milyonlarca insanimiz var ve bunlar cahilce yasiyorr ve ezelden oldugu gibi bizleri birbirimize düsürüp bölmek istiyenlerin ekmegine bal sürüyorlar, o israilin oyunu degilmi okuyun bakin ROTSCHILD aielesi degilmi bizleri bu duruma getiren kardesi kardese vurduran...
  etrafimiza ögretelim anlatalimki bu davadan biz galip cikalim arabistani böldükleri gibi bizi bölemesin bu lanetli ROTSCHILD ailesi....

  müslüman oldugumuzu unutmayalim dinimizi eiyorlar hicbirimiz bukadar tartismiyoruz sen dinini bilmiyorsan sahip´cikmiyorsan korumuyorsan vatanina ne vereceksinki????
  ya cok doluyum bu konularda
  kiyamet yakin ALLAHin izniyle insALLAH o yüzden dinimizi yasiyalimki gercekleri bilelim sahip cikabilelim....

  YanıtlaSil
 18. kafamı karıştırdınız. bu ne yamam çelişki. biri ben asla türk değilim türklerden nefret ederim diyor. biri başka şey diyor. sevgilim kürt ve olayı hala çözebilmiş değilim. kime inanayım ben. kimi seveyim? kimi düşman belleyim. kimin için kan dökeyim. peki bu dökülen kanlar kimler için. dökülen kan kimin, peki döken kim. dedim ki kürt bir arkadaşıma biz kardeşiz. kalktı ayağa biz kardeş falan değiliz. bunu siz uydurdunuz dedi. siz kim biz kim? PEKİ SİZ BİZDEN NE İSTİYORSUNUZ? SİZ KENDİNİZDE MİSİNİZ?

  YanıtlaSil
 19. kürtler türkse terside dorudur yani türkler kürttür ...sevgili admin size kürt diye hitap etmek nasıl tuhafsa aynı şey diğer taraf için de öle dir..bence bunun bi önemi yoktur zira her 2 side osmanlı ecdadıdır ..bu herşeye değerrrr bence hemde herşeye

  YanıtlaSil
 20. 21 30 lu arkadaşım kürtler türktür kürtler türk boydur oğuzdur osmanlıdır tabi lazlar çerkezler gibi ama üst kimliği yani boyları türktür

  YanıtlaSil
 21. Ben bir Kirmancim ve sunu demek istiyorumki Kirmanclar ( kürtler ) Kesinlikle Türk Ailesinden Gelmekdir fakat ayni sey Zazalar icin gecerli degildir !! zazalar asla kürt degildir...

  Bu Vatan Hepimizin...

  Türk bir kavramdir bu kavrami 24 oguz boylari olusturmaktadir yani 24 = Türk

  unutmayalimki 1991 yilinda irak savasinda türkiyem saddamdan kacan 7 milyon " zaza " yi güneydogu anadoluya yerlestirdi bugün bu olaylarin bu kadar patlak vermesinde " zaza " larin büyük payi vardir pkk halen varsa bu zazalarin yüzündendir !! fakat kirmanclar göcebe hayati sürerlerdie eskiden tipki türkler gibi..

  YanıtlaSil
 22. nekadar saçma kürtler türk olabilir ama her türk kürt değildir...ırkçı deglm ama kürtlerden nefret etmemizi sağlayan kürtlerin başındaki şerefsizlerdir..önce 'bize türk diyemezsiniz' bagırışlarını bi kenara bıraksınlar,pkkyla işbrlği yapmaktan vazgacsinler....ne olursa olsun kökenimin kürt olmamasından cok mutluyum..ben soyu temiz ve türküm ve bundan gurur duyuorum

  YanıtlaSil
 23. KARDAŞLAR ŞİMDİ UYANIN VATAN GİDİYOR ELDEN SİLKİNİN KENDİNİZE GELİN YARIN BUNLARI TARTIŞAMAYACAKSINIZ BİLE ÖNCE VATANA SAHİP ÇIKALIM TANRI TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN SAYGILAR

  YanıtlaSil
 24. kürtler ayrı bir milletir ama aynı tıpraklarda o kadar cok yasadık ki türküm diyen alen kürt olabilir. kürdüm diyen aslen türk olabilir

  YanıtlaSil
 25. adsıuz ben insanım herseyden once bu sacma sapan seyşler de ne ama kurtum muzlumanım ayrıca turk ıoğlu türküm çünkü insanım insan

  YanıtlaSil
 26. selam aleykum öncelikle;
  Burada yazılanların doğruluğunu veya yanlışlığını tartışacak değilim.aslında pekte umurumda değil.kim kendini ne hissediyorsa o olsun.bir arkadaşımızında belirttiği gibi peygamberimiz bile aslını inkar eden bizden değildir demiş.bende kürt olduğumu bile bile türküm diyemem.
  ancak sizlere tüm içtenliğimle belirteyim ki buradaki en milliyetçi vatansever arkadaşım kadar bende vatanseverim.gerektiğinde kanımla canımla malımla bu vatanın bir hizmetkarıyım.

  kürtlerin çok hataları oldu geçmişte.dış mihraklara veya başlarındaki beylere ağalara kanıp onların efendilerine hizmet ettiler bedelini çok ağır ödediler.osmanlı dönemindeki müttefiklik halifeye bağlılık gitti sanki yerine bilinçli bir düşmanlık geldi cumhuriyetten sonra.kürtlerin isyanları sonucu daha baskıcı politikalar kürtlerin kandırılması için ortamı dahada musaitleştirdi.yıllarca eğitimsiz hizmetsiz bırakılan bölge tam bir isyancı yuvası oldu.ayrıca kürtlerin içine saklanmış 1915 olaylarından gizlenmiş kendine kürt diyen gizli ermenilerin(ki bunların sayısı hiçte azımsanacak gibi değildir.)bel kemiğini oluşturduğu pkk yıllarca bölge halkına zulüm getirdi.
  neyse ama bu gün şartlar düzeliyor artık kürtler insan yerine konuluyor artık.insanların terorist olmasına zemin hazırlanmıyor artık.
  kurtuluş savaşı çanakkale ve osmanlının diğer savaşlarında türk kardeşleriyle omuz omuza savaşan kürtleri bu gün bile bazı kesimler siz savaşmadınız siz yoktunuz siz her zaman bölücü ve isyancıydınız diyerek hala aşşağılamaktadır akla gelmeyen hakaretler etmektedir.kürtlerin bu gün bile askere gidecekken kimlik çıkaranları varken bu gün bile evlenme cüzdanı omayan 7 8 çocuk sahibi insanlar varken ve 1.dünya savaşı yıllarında kürtlerin çoğunda kimlik yokken doğru düzgün bir nufus kayıt sistemi osmanlı genelinde yokken nasıl böyle tespitlerde bulunupta istatistik çıkarabiliyorlar anlamıyorum.çanakkalede şehit olanların hepsinde kimlik varmıydı acaba?kesinlikle hayır...
  peki burası muştur yolu yokuştur giden gelmiyor acep ne iştir dizeleri durduk yeremi söylenir oldu?yada ermeni işgalcileri rusları fransızları batıdaki askerlermi gelip tek başlarına çıkardılar.hamidiye alaylarını unuttumu bu şahıslar veya 2.abdulhamit hanın muhafız alayının tümünün kürtlerden oluştuğunudamı bilmiyorlar?ayrıca söylendiği gibi tüm kürtler pkk destekçisi ve ayrsılıkçı olsaydı inanın çoktan bölünmüştü türkiye düşünün 5000 kişi ile 30 yıldır sürdürülüyorsa bu iş acaba 20 milyon kürtün hepsi destek verse ne olurdu bir düşünün demekki kürtlerin içindeki pkk destekçileri en fazla %5 ya var ya yoktur.
  bunlar önemli değil biz o günlerde vatan için öldük bu gün olsa yine ölürüz.bazı stratejistlere göre bir savaş durumunda kürtler hemen bağımsızlık savaşına gireceklermiş ben size şunu söyliyeyim kürtlerin %95 i yine türkiyenin türklerin yanında yer alır.isyancıların değil.yeterki devletimiz ve türk kardeşlerimiz kürtleri aşşağılamaktan ezmekten hakaret etmekten vazgeçsin.biz türklerle gayet iyi anlaşabiliriz ama ermeni arap rus veya farısi lerle o kadar kolay kaynaşamıyoruz.biz sizi türk olarak sevelim sizde bizi kürt olarak sevin.
  saygılar.a.c.ulus

  YanıtlaSil
 27. eğer türk boylarından geliyorlarsa ki öyle genetiktende ıspatlanır büyük önder MUSTAFA KEMAL gibi tarihi ve kökünü araştırıp ve bilen olamaz boşuna kurmadı bu kutsal milletle bu kutsal vatanı.yani kökümüzün başıdır kökümüzün ta kendisidir ATATÜRK .özünün emirlerine karşı gelmek ihanet sayılmazmı.ozaman kürtlerin taleblerinin hepsi havada kalır türkiyede yaşayan kürtlerin yüzde sekseni türk kökenli ise.boşuna dil reformu yapılmadı herkes kolayca öğrensin ve gelişsin diye yazık ya .korkarım bu haince ve kalleşce olan iç savaş doruk noktasına gider kimler sevinir bu topraklarda hiç kimse .ben kafa tascı değilim ama ehlibeytlerin bile hemide hepsi TÜRK olduğunu bilirim.ama zamanı gelcek bakalım gerçekleri kim anlayabilecek ve taşıyabilme erdemine sahip olacak.pkk dedikleri komonizimle yola çıktı soluğu faşizimde aldılar hepsi piyon mafia oluşumu silah uyuşturucu insan kaçakcılığı ve katiller nasıl bi dava oldunu kürtlerin çoğu biliyo ama napsınlar aslında müslümanlıkta korkunun yeri yoktur ama heleki bu dünya düzeninde herkes korkutuluyo nerde eskiler ozanlık geleneği ölmek üzere bu bana göre çok büyük bir göstergedir ALLAH CÜMLEMİZİN SONUNU HAYIR EYLER İNŞALLAH.

  YanıtlaSil
 28. ben yazılanların hıc bırıne ınanmıyorum bu ulkede olup bıten hıc bırseyede ınanmıyorum

  YanıtlaSil
 29. israil dikmiş gözünü nemruta urfaya diyarbakıra yani dogu anadoluya(sözde ibrahimin topraklarına).bir alırsa doguyu bilmiyor bizim kekolar filistine yaptıkalrını onlarada yapacak.nemrutun yaptıklarının acısını onlardan çıkaracak.

  YanıtlaSil
 30. kürtler oğuz boyundan gelmedir has be has türktür türk kanı taşır kimileri çıkıp farstır diyorlar türkçede 3000 yakın farsça kelime vardır ozman türklerde farstır kürtler göçebe bi kavim oldukları için her yerleştiği yerlerde oranın bi kelimesini haznesine taşır dili asimile olmustur kürtleri dili ile araştırmak yalnış ana vatanları orta asyada arastırın sorarsanız kürt daha tütürkmü daha türk yoksa kürtmü bence türktür lazda ben türküm diyor halbuki lazların türklükle yakından uzaktan bi bağları yoktur lazlar tamamile rum soyundan gelmedir

  YanıtlaSil
 31. Türklük kandadır sözde değil.

  YanıtlaSil
 32. türklük bir ırk isminden çok sıfattır.azerisini, lazını çerkezini vb. hepsini içinde barındırır.isim meselesinde ise kürtler yerleşik yaşama geçmemiş olan türklerdir.yani yerleşik yaşama geçen türklerle göçebeliğe devam edenleri ayırmak için kullanılmıştır.tıpkı öncesinde islamiyeti kabul eden oğuzları diğerlerinden ayırmak için türkmen kelimesinin kullanılması gibi.kaldıkı zaman bunları tartışıp kan dökecek zaman değil birlikte olma zamanıdır.çizilen kürdistan haritası ile israilin vadeedilmiş topraklarını karşılaştırdığımızda, aradaki benzerlik kimsenin dikkatini çekmiyor mu acaba??

  YanıtlaSil
 33. tigin09 kardeş kürtler ister türk olsun ister ermeni isterse kürt ırkı denen bi bişey olsun çokta tınn ben birtek şunu bilirim benim askerime kurşun sıkan benim polisime taş atan benim atama söven benim halkıma düşmanlık eden ister kürt olsun ister ermeni ister azer ister özbek ister kazak ister rus ister ingiliz vb fark etmez ben benim bayrağıma benim toprağıma el uzatan herkesin elini kırar kanını akıtmayıda helal sayarım kürtün hangi millet olduğu beni ilgilendirmez bende melezim ama ne mutlu türküm diyene demeyen bizden değildir

  YanıtlaSil
 34. yukardakilerin gerçekçiliğini bilemiyorum ama şunu biliyorum ki alevi bir Türkmen olarak bu vatanı seven, ne mutlu Türküm lafını gururla söyleyebilen ,bu vatan hainlerini şiddetle kınayan herkes Türktür.Bu şerefsizlere pabuç bırakılmayacaktır.

  YanıtlaSil
 35. her kim ne olursa olsun ben öz be öz TÜRK OĞLU TÜRKÜM.TÜRK olmakla gurur duyuyorum.belki beş kusak ötesinde atalarım nerden geldi, dilleri dinleri neydi bilmiyorum.ama ben kendimi oğuz kağan kadar TÜRK hissedeyorum.çünkü TÜRKÜ seviyorum türkçe konuşuyorum.kürtlere gelince benim nenem suriye asıllı bir kürt.kürtler bizim kardeşimiz.ben devlete ihanet etmeyen tüm kürtleri kardeş bilirim.KÜRT TÜRK kardeştir.inkar eden kalleştir.

  YanıtlaSil
 36. Ben de Türk diye biliyorum. hem üstelik Türk kökeni olmasa bile ayrımcılık olmaz. Ama kimse de biz ayrı bir ulusuz diyerek ülkemize yan gözle bakamaz.

  YanıtlaSil
 37. ALLAH bize kuran mucizesini verdi ve ilk eyetille emretti Oku bu ayetin çok geniş ve derin anlamı vardır evet kürt kardeşim sen istesende istemesende özünde türksün oku ve öğren Allahın izni ile gelecekte bir türk birlrği olacak bunun dışında kürtlerin kalması hem bizim hemde sizin eksikliği olacak kolu kesik bir beden gibi

  YanıtlaSil
 38. mademki kürtler türk türkleri niye bölmeye çalışıyolar mademki kardeşiz kardeş kardeşi vururmu herşey çocuk oyuncağı değil mademki yabancı devler dolduruyorlarsa çeksin kafasına sıksın ozaman

  YanıtlaSil
 39. kürtlerde Türktür.. PKK denilen örgütte kürtler kesinlikle yoktur. pkk ermeni ve ABD nin dir.. ßunu bilmeyen bir çok insan var malesef Apo denilen. Herif para için ülkeyi yıkmak istiyordu ama ElhamdirrüLLaH Hepimiz müslümnanz biz kardeşiz :)

  YanıtlaSil
 40. AYNEN KARDEŞ ELHAMDİRÜLLAH HEPİMİZ ADEMDEN GELMEYİZ BENDE KÜRDÜM AMA KAFAYA TAMKMIYORUM ÇÜNKÜ BEN BİR İNSANIM...

  YanıtlaSil
 41. Arkadaşlar bende bu konun aslını bilmiyorum fakat kürtlerin kendileri bile kürt kökenin ne oldugunu nerden geldiğini bilmiyorlar kimleri İranın dağlı kavimleri olduğunu söylüyor kimileri Tütrk olduğunu söylüyor bizim işimiz kafataşçılık değil Şunu biliyorumki Türkler malazgirt savaşında kürtlerle beraber savaşmıştır 25 30 bin kişilik türk ordusu ve 10 15 bin kişilik kürtde orduya dahil olarak bu savaşı beraber kazanmışzdır kürtlerle türkler 1000 bin yıldır aynı cografyada yaşayan kardeş halklardır bugun turkiye cumhuriyetinde 3 4 milyon türk kürt melez çocuk vardırr ben diyeceğimm kürt ve türk kardeşdir kürt kökenli kardeşlerimiz şeçimlerde tercihini belli ediyor bdp nin aldıgı oy ortadır son olarak diyeceğim bilinç bu üleye bağlı milyonlarca kürt kökenli kardeşimiz var var sonuç olarak yaşansın türk ve kürt kardeşliği yaşasın TÜRKİYE CUMHURİYETİİ

  YanıtlaSil
 42. sizler gerçeküstü şeyleri ne kadar çok seviyorsunuz. bugün her şey ortada. hepimiz ayrı bir milletiz ama bence kardeşçe yaşmayı öğrenelim.kendinizi boşuna kandırmayın. türkler,kürtler,zazalar,lazlar çerkezler hepsi ayrı bir kavim...

  YanıtlaSil
 43. Hala "Kürt-Türk Barışı" safsatasında olan kişiler bu yalana çok kolay inanır. Ona bakarsanız Osmanlı zamanında bir şehir fethedilince halk oraya yerleşmeden hemen bir vali atanırdı. Diyelim ki bir rum şehri fethedildi oraya Türk bir vali atandığında o vali Rum mu olmuş oluyor? HAYIR! O zamanlar kürt şehrini almışlar ve Alp Urungu'yu atamışlar peki Alp Urungu şimdi kürt mü olmuş oluyor? HAYIR.
  Kürtler farsların vahşi, dağda yaşayan koludur ve dilleri farsçanın adeta farklı bir lehçesi gibidir farsçaya çok benzer bir dilleri vardır. Haa bide Alp Urungu ile ilgili dediklerime inanmadıysanız başka bir kanıtım, Osmanlılardan Safevilere kadar İslamiyet'ten sonra dahi her Türk Devleti "Gazi" Manasına gelen "Alp" kelimesini tıpkı İslamiyet'ten önceki Türk Devletleri gibi kullanmayı sürdürmüştür. Halada kullanılıyor. Peki neden kürtler "Alp" kelimesini kullanmıyor? Neden kendi dillerinde "Gazi" manasını taşıyan başka bir kelime var? Her neyse bu kadar yeter İnşAllah yalanlara inanmazsınız.

  YanıtlaSil
 44. turk kurt ayni harf ayni millet ispat ve bas kurdistanda rusyada turk kardeslerimiz var kurtce bilmezler 4 milyondur ama turkce konusurlar bizimkilerin kurtce bilmesi ayri oldugunu gosremez ayrica kurtcenin yaridan fazlasi oz turrkcedir,

  YanıtlaSil
 45. bas kurdistan 4nmilyon nufuslu ozerk cumhiriyetidir rusyada baskenti ufadir kurtce bilmezler ana dilleri turki dildir, kurtler oz turklerdir yani turklerin agabisi filan gibi yada daha buyuk boydur kurtcenin yarisindan fazlasi oz turkcedir oguz lehcesidir tarihi cumhiriyetten bakarsan bulamassin derine gercege bakarsan bulunur ve not gercek turk ruhunu tasiyan kurtlerdir tipleride dikkatle bakin oelliklede diyarbakililar cok andirir turk tipini nihat hoca halis toprak emrah aziz yildirim izzet altin mese aysel tugluk ahmet kaya turgut ozal galip ensarioglo akp millet vekili ve daha niceleri oz dogrulardir allah dogruyu gormeyi nasip etsin hepimize ama uzgunum turkiyedeki sorunun temelinde tarihten gelen bu kavga bitmedi 12 eylul dersim maras yavuz sultan selm olayi sivas yani firma ayni isimler deisiyor.turk tersine okusak kurt yok iki millet yok tak millet far adina kurt deyin yada turk deyin aynisi

  YanıtlaSil
 46. MADEM KÜRTLER AYRI MİLLET BANA KÖKENİ KÜRTLERE DAYANAN DİLİ KÜRTÇE OLAN TEK BİR DEVLET GÖSTERİN, GÖSTERMEZSİNİZ ÇÜNKÜ YOK. ERMENİLER MİLLET ESKİDEN DEVLETLERİ VARDI, YUNANLAR MİLLET ESKİDEN EN AZ 50 DEVLETLERİ VARDI, ALMANLAR MİLLET ESKİDEN 50 TANE DEVLETLERİ OLMUŞ VS VS KÜRLER MİLLET DEĞİL SADECE BİR KAVİM BİR TÜRK KAVMİ, DİLİ TÜRKÇEYLE AYRI OLABİLİR AMA ŞUNUDA UNUTMAYIN DİLLERİ AYRI OLMAK DEMEK İKİ AYRI MİLLETİ GÖSTERMEZ MESELA BEN KÜRTÇEYİ KIRGIZCADAN DAHA İYİ ANLIYORUM KÜRTÇEYİ BULGARCADAN DAHA İYİ ANLIYORUM ÖYLEYSE KIRGIZLAR, BULGARLAR TÜRK KAVMİ DEĞİLMİ. MACARLAR BİLE TÜRK, GİDİN MACARİSTANA YÜZLERCE MACARLAR DERNEK KURMUŞ BİZDE TÜRK ÜZ DİYE, BOŞNAKLAR BİLE TÜRK OLMAMASINDA RAĞMEN BİZ TÜRKÜZ DİYOR. YABANCILAR BÖYLE KENDİLERİNİ TÜRK YAPMAK İÇİN ÇIRPINIRKEN BÜ ÜLKENİN EKMEĞİNİ YİYEN KİMİ ÇEVRELER YOK KÜRTLER TÜRK DEĞİL DİYOR. KÜRTLER BİR TÜRK KAVMİDİR ÇATLASINIZDA PATLASANIZDA NE KADAR TÜRK DEĞİLİM DESENİZDE SİZ BİR TÜRKSÜNÜZ. ÇÜNKÜ TARİH BUNU SÖYLÜYOR
  http://www.privatedetectiveturkey.com

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kürtçeyi tabi daha iyi anlarsın çünkü türkçeyle kurtceye farsçadan ve arapcadan geçen binlerce kelime var ve Bulgarlarasa turk değildir dilleri slav dillerindendir slav halkıdır.bir millet kafası estiği için dilini değiştirmez ilkinde neyse o dur kurtler hem tip olarak hem huy hem dil olarak iran halkıdır .

   Sil
 47. kardeşim kürtlerde bir türk boyundandır bunu kimse inkar edemez.Ben emekli bir odu mensubuyum ve kürdüm ama önce türküm bunu herkes böyle bilsin ve ermeni-yahudi oyununa gelmeyelim kürdüm diyen barzani aslında bir yahudidir inanmayan araştırıp biraz okusun dedeleri ingiliz ordusunda Osmanlıya karşı savaşmış hain itlerdir bunlar oyun arkadaşlar

  YanıtlaSil
 48. Yav bakın beni iyi dinleyin ben şanlıurfalıyım ve kürdüm ben evel yıl 2010 bi passat aldım arabamla antalya ya gittim arkadaşımın yanına gittim 10 dk lığına geldim ki araba mahvolmuş çizilmiş çizmekte öyle basit çizmek değil resmen boyası kalkmıştı ve kürt aleyhine yazılar yazmışlardı arabama.Bakın ben size şunu diyeyim doğu'lular hariç.Özellikle batı kesimindekiler bu pkk mış kürt davasıymış bu olayı siz derinleştiriyorsunuz kürtleri kendinize karşı tavır aldırttırıyorsunuz ee tabi kürtlerin yüzde 70 i okumamış kesim hemen size karşı tavır alıyor ve o sırada pkk dediğimiz illet hemen o kişiye yanaşıp hop kendi tarafına çekiyor bakın vurmakla kırmakla olaylar yürümez.Bakın büyük bir kısmı okumamış okuma imkanı olmayan kürtleri hor görür terör gözüyle bakar.YANLIŞŞ! kendinize gelin bu kürt düşmanlığını atın içinizden(herkes kürt düşmanıdır demiyorum yanlış anlaşılmasın)sonra kürtler zaten kendini bu ülkenin evladı bilir ona göre hareket eder tamam mı?(bana belki bilmiyorsun cahilsin derler size şu kadarını söyliyim kendim şu an SÜTÇÜ İMAM ünv PDR bölümünde 2. yılım belki yazılarımda aksıklıklar olmuştur aceleyle yazıyorum. ha her şey pdr okumak değildir şahsen bu yaşıma kadar onlarca kitap bitirmiş bir şahısım)

  YanıtlaSil
 49. Kurdun ayyri bir irk oldugunu savunanlar TURK kelimesinde t ile k nin yerini degistirsin ortaya KURT cikar bu (eger tesadufse) dunyanin hic bir yerinde yoktur ona da iinanmiyorsaniz turkun de bulundugu yer ayni kurdun lutfen anlayin BIZI BOLMEYE CALISIYORLAR

  YanıtlaSil
 50. ALLAH tan türk değilim

  YanıtlaSil
 51. TÜRK KÜRT 'KARDEŞTİR'

  YanıtlaSil
 52. Adsız gevur san burda işin ne yavsak.

  YanıtlaSil
 53. kardeşler tabiki bana ve bilimsel verilere göre kürtler türklerin bir koludur .Ama bir kürt türklüğü kabul etmiyorsa ona birşey diyemeyiz ama oda bunu bütün kürtlere mal edemez yani bütün kürtler böyle düşünüyor diyemez bende bütün kürtler benim gibi düşünüyor diyemem .yalnız benim bu ayrılıkçı kürt hareketinin suni ve fitne bir ayrılıkçılık olduğunu düşünmemin sebebi bütün dünyayı bilhassa afrika ve ortadoğuyu sömürüp menfaatleri için kana bulayan emperyalist zalim milletlerin kendinden başka kavimlere goyim (hayvan öküz)olarak gören israil inkürtlerin avukatı kesilmesizencilereiki yüzyıl hayvan muamelesi yapan ortadoğuyu kan gölüne çeviren ABD nin zencilere köle muamelesi yaparken 1800 lü yıllarda temsilciler meclisinde kürtlerin hakları için çalışma yapması ayrılkçı kürtleri desteklemesi kürtler kandi öz iradeleri ile eyalet isteyebilir hatta o topraklarda kendileri devlet kurmak isteyebilir bunu öz iradeleri ile isterlerse bana göre yanlış olsada saygı duyarım.böyle birşey olursa o toprakları Atam selçuklu osmanlı ve türkiye nin sahip olduğu bedelle(KAN) alabililerse alırlar.AMAAAAAA.....eğer amerika israil ingiliz fransız italyan alman yunan itinin fitnesine inanıp benim vatanıma kürdistan haritası çizip onlardan aldığı silahla askerime kurşun sıkan pkkya bdpye destek verirse o benle aynı soydan gelen kardeşim soydaşım başımın üstünde olan kürde öyle bir saldırırımki o ihanet eden ayrılıkçı yabancı taşaron kürt ozaman aslını öğrenmiş olur ama çokda geç olur. tabiki bu kürtler çok azdır bdpnin aldığı oylardan bellidir ve önce ermeniler olmak üzere emperyalistler tarafından fikren iğfal edilmişlerdir.son olarak kürt olabilleceği pek muhtemel olan bedi üzzaman said nursi hz. lerinin kendisini cumhuriyete karşı isyana destek vermeye çağıran şeyh said e verdiği cevabı arz edelim "pek çok fitne ve masum kanı dökülmesine sebeb olacak bu fena işten derhal vazgeçiniz islama fayda değil çok zarar getirir kaldi ki türk milleti islama sancaktarlık etmiş yüzbinlerle evliya milyonlarca şehit yetiştirmiş bir millettir bu millete kılıç çeken felah bulmaz"inanmayanlar kılıç çekerek deneyebilirler deneyenler gördü son olarak rahmetli merhum türkeşin sözüyle bitrelim "siz ne kadar kürtseniz bizde okadar kürdüz biz ne kadar türksek sizde okadar türksünüz etle tırnak gibiyiz özbe öz kardeşiz dikkat edin yalnızca sizde türksünüz demiyoruz siz bizim kadar türk biz sizin kadar kürdüz diyoruz yan i bizde kürdüz diyoruz Allah a emanet ol TÜRK OLAN KÜRT KARDEŞİM selam ve sevgi sana KÜRT OLAN TÜRK KARDEŞİNDEN

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ağzına sağlık kardeşim benim kürtçe ile bilgim yok ama tanıyınca içimdeki ses onlarında türk boyu oldugu kanaatindeydim araştırmalarda bunu doğrular biçimde ama tarafsız neyse peki neden kürtler bunu kabul etmiyor bir avuç toprak içinmi

   Sil
 54. o zaman binlerce yıllık göktürk yazıtlarında kürt boyunun
  işi ne ya elle tutulur gözle görülür bu gerçeği inkar etmek salaklıktır.

  YanıtlaSil
 55. kürt kardeşlerim göktürk yazıtlarına bakın 1250 yıllık
  tarih orada göreceksiniz türk boyundan olduğunuzu
  fazla lafa gerek yok.1250 yıl önce yazılmış.

  YanıtlaSil
 56. ayrıca okuyun selahaddin eyyübiyi niye tüm kardeşlerinin ve anasının ve babasının ismi eski türk isimlerinden?

  YanıtlaSil
 57. kürtlerde türktür zamanında çok küçük bu türk olan kürt aşireti farslardanda etkilenmiş dili anlaşılmayan kelime dagarcığı sonradan ortaya çıkmış türk ve oğuz olan topluluktur bunun aksini iddia eden yalancının daniskasıdır türkün olduğu her yerde kürt vardır dilinin ana grameri birbirinin aynısıdır kürtçe kelimesi bile türkçedir halen kürtler ayrı bir ırktır safsatasını bırakın özellikle bunu kürtler yapıyor neden rüyalarını kürdistan devleti taşıyorda ondan ülke kursanızda sıkıştığınızda türkiyeden yardım isteyeceksiniz ayrıca araplar ekrad diyor kürde neden türkün dagda yaşayanı dediği için

  YanıtlaSil
 58. türk milletinin gercek tarihi cok eskilere dayaniyor

  romayi kuran etrüksler de türk soyundan romayi iki kardes kurmus remus ve romulus(Rom/ ulus sözü arapcami ?? öz be öz türkcedir ..
  Türkler, dünyanın en eski, asil, büyük devletler kurup, pek çok ünlü şahsiyetler yetiştiren medeni milletlerinden biridir. Türkler, Nuh peygamberin oğullarından Yâfes’in Türk adlı oğlunun neslindendir.
  “Türk milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Nuh Aleyhisselam’ın oğlu Yâfes’in oğlu olan kişidir.”
  Mustafa Kemal ATATÜRK

  Nuh’un ilk torunları


  3. oğul Yafes ise, bizim, bütün Türk boylarının atasıdır
  Yafes’in oğulları:Turk, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech ve Tiras
  Yafes’e dönersek; Gomer, Magog. Madai, Tiras, Yavan, Tubal(Tuval), Meşeç adlı oğulları…. Gomar (Sümer), Magog (Gog-magog gibi), Madai (Medler) aşina gelmektedir…
  Gomar’ın Togarmi, Rıfat (Dicle ve Fırat) ve Aşkenazoğulları…. Aşkenaz, Hazar soyundan olan Doğu Avrupa Musevîleri’ne verilen addır ve Yavan’ın oğlu Tarşiş bize ismen çok aşina geliyor. Bu kelimeler Türkçe özellikler taşımaktadır.
  Togarmi’nin (Hz. Nuh’un Yafes’ten torunu) on oğlu vardır ki, bunlar Uygur, Tiros, Avar, Hun, Barsil, Zarna (Tarniyaklı), Kozar (Hazar), Sanar, Bulgar ve Sâbir’dir.
  Yafes’in en az üç oğlundan (Gomar, Magog, Madai) geldikleri için Sümer, Gog, Magog, Gur, Guz, Oğuz, Macar olarak adlandırılırlar ve Togarmi’nin on oğlundan çoğalarak pek çok soy ve boya ayrılmışlar, yüzlerce oymak ve aşiret halinde dünyaya yayılmışlardır.

  Türk kelimesinin yazılı olarak kullanılması ilk defa MÖ 1328 yılında Çin tarihide “Tu-Kiu” şeklinde görülmektedir.

  Rusya'nın Erzurum konsolosu olarak görev yapmış olan Auguste Jaba, 1860 yılında Kürtçe üzerine derlemelerini yayınlamıştır. Daha sonra da Sen Petersburg Bilimler Akademisi'nin F. Justi isteği üzerine Kürtçe-Rusça-Almanca Lugat'taki 8378 kelimelik bir "Kürtçe" sözlük hazırlanmıştır. Daha sonra da V. Minorsky gibi kürdologlar tarafından bu sözlük tasnif edilmiştir. Buna göre:

  3080 kelime ............. TÜRKÇE
  1030 kelime ...................Farsça
  1200 kelime .......... Zend lehçesi
  370 kelime ............... Pehlevi lehçesi
  2000 kelime .............. Arapça
  220 kelime ........... Ermenice
  108 kelime ......... Keldanî
  60 kelime ......... Çerkesçe
  20 kelime ................ Gürcüce
  300 kelime ........ menşei belli olmayan

  olduğu anlaşılmıştır. (Prof. Dr. A. Haluk Çay, Her Yönüyle Kürt Dosyası, sf. 119

  Alman Prof. De Groot en az "1300 öncesine ait GÖKTÜRK ve UYGUR TÜRKÇESİ'nden 532 kelimenin bugün "Kürtçe" diye bilinen ağızlarda hâlâ kullanılmakta olduğu"nu tesbit etmiştir. Bu kelimelerden bazıları şunlardır:

  GÖKTÜRK .............Kürtçe ...............Anlamı

  apa .......................... apo ....................... amca
  mın ................................ min .............. ben, benim, bana
  ka ....................... ka/ko ............... aile büyüğü, yaşlı kişi
  kent .......................... gend/gund ........................ şehir, köy
  buge ................... bug(e) ......................... gelin
  kon ........................ kon ...................... çadır, konak yeri
  kutay .................. kutni .................... parlak kumaş
  eke ..................kako/kek/keko ................ ağabey
  eke .................... axe ..................... ağa
  kalın ................... khalın ................. başlık parası
  lor ...................... lor ................. süt, lor peyniri
  iğit ..................... eğit................... yiğit
  ilan .................... ilan ........................ yılan
  ebla tabletinde turukku

  YanıtlaSil
 59. Yorumlari okurken can cekisiyordum resmen ya bu kadar cahil bu kadar asimileci bir toplum dunyada daha yoktur heralde .Bir milletin en ayırt edici özelliği dildir.Kürtçeye türkçe tamamen farklı dillerdir.Kürtler hint-iran dil ailesinin iran kolunun kurtce dilini konuşur ve kürtler iran halkidir.Bulgarlarda turk diyonuz zaten ulan bulgarlar slav halkıdır dilleri alakasizdir türkçeyle ortak max 50 kelime vardır onlar osmanlı zamanı geçmiştir yanı türkçeye bile sadece farsçadan rahat 700kelime felan geçmiştir hatta daha fazladır .

  YanıtlaSil
 60. Sorunun Detayı
  Kürtlerin kökü nerden gelmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağını söylemiş midir? Bu kavmin Kürt kavmi olduğunu söyleyenler var. Kürtler hakkında geniş bilgi verebilir misiniz?
  Cevap
  - “Ahir zaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağına” dair bir ifadeyi bildiren bir hadis kaynağına rastlayamadık. Bu konuda Peygamberimiz (a.s.m)’den gelen meşhur ve sahih olan rivayet şöyledir:

  “Ümmetimden bir taife/topluluk -Allah’ın emri gelinceye kadar/kıyamete kadar galibane bir şekilde hak üzere- mücadelelerine devam ederler.”(Buharî, İtisam, 10). Buharinin değişik rivayetinde “ümmetimden bir taife, bir kavim, bazı insanlar” şeklinde farklı sözcükler kullanılmıştır. Bunların hepsi, bir cemaat, bir topluluk anlamındadır.

  Bediüzzamn Sadi Nursi de (bk. Sikke-i Tasdik, s. 54, 164; Kastamonu, s 27), bu hadisin manasına uygun bir topluluğun bu asırdaki bir örneğinin Nur Talebeleri olduğunu söylemiştir ki, bu da bu rivayetlerde sözkonusu olan -belli bir kavim değil- bir topluluk olduğunu göstermektedir.

  - Ünlü tarihçi İbn Hallekan, İbn Abdul-Ber’den naklettiğine göre, Kürtler, Amir b. Muzikya b. Amir b. Maissema neslindendir. Amir’in Arap olduğunda şüphe yoktur. Bunlar daha sonra Arap olmayan yerlere gittiler, çoğaldılar ve orada Ekrad = Kürtler adını aldılar.(bk. Alusî, Fetih, 48/16. ayetin tefsiri).

  - Bir Arap şairi de bu konuyu şiirsel olarak dillendirmiştir. Tercümesi: Yemin ederim ki, Kürtler Faris neslinden değildir. Bilakis onlar, Amr’ın oğlu Amir’in oğlu “Kürd”’ün neslindendir. Bu da İbn Abdu’l-Berr’in yukarıdaki açıklamasını desteklemektedir (bk. a.g.y)

  YanıtlaSil
 61. Kürtler bir iran halkidir asimile etmeye calismayin insanlari olduğu gibi sevin sizde bir kurt çocuğu olarak dogabilirdiniz ya da yahudi ya da ermeni

  YanıtlaSil
 62. Aslında ermeniler de kürtler de hepsi aslen türk tür. Ermeniler kıpçak türküdür. Selçuklu beyleri anadolunun fethin de bizansa yaptıkları savaşta çoğu savaşları kazanmasında ermenilerin payı büyüktür. Sebebi ermeniler ve türkler savaş aralarında bir araya geldiklerinde birbirlerini dil olarak anladiklarinin farkına varmışlardır. Ve çoğu müslüman olup türk ordularına katılmışlardır.

  YanıtlaSil
 63. Selamın aleyküm kardeslerim,ben Konyali bir kürdum...avrupanin bir cok ulkesini gezdim...dunyada nerede kürt varsa orda turk vardir...biz kurtler konustugu dilin %60 öz turkcedir.ve hâlâ anadoluda gercek turk kulturune cogunlukla bizler yasioruz...lutfen kürtleri dislamayin onlari cakallarin ellerine teslim etmeyin.biz geçmiş hukumetlerce cok ezildik tum siyasi piskolojik politikalar hep bizi birbirimizden koparmaya yonelikti...olmadi basaramadilar basaramiyacaklar.kurtlere sahib cikin bir olalim...bizler islami ahlaki olan islama sonsuz bagi olan toplumuz bizi bizden etmeyin.allaha emanet olun selametle

  YanıtlaSil
 64. Dilinize elinize saglik bu sozleriniz 100% dogrudur turkler ve kurtler oz kardestir

  YanıtlaSil
 65. türk kürt birdir

  YanıtlaSil
 66. Ne kadar saçma bir tespit 1300 yıl önce mezar taşında türkçe isim yaziyormus türkçe 90 yıllık bir dil yarısı hintce zaten kürtçe dünyada en az değişmiş bir dil nasıl olurda türkçe yazar türkçe mi vardı o zaman siz orta Asyadan geldiğinizde biz araplara yakın oldugumuz için islamı sizden 150 yıl önce kabul ettik artı kendi Türklükle kandırma Türkler çekik gözlüdur bunu siz kendi yaptığınız filmlerde de anlatıyorsunuz zaten daha çok şey yazarımda vaktimı böyle gereksiz birsey için harcamak istemiyorum maksadım bilmeyen kanmasin size

  YanıtlaSil

Not:Eğer bu bloğa üyeliğiniz yoksa,aşağıda yorumlama biçiminden anonimi seçerek yorumunuzu bırakabilirsiniz.